کافی میت چیست؟ و از چه موادی تشکیل شده است؟ | بازرگانی سورن