Altin Marka S9 & 8 پودر کاکائو اس 9 ترک | Color Brown

در مشاغل مرتبط با محصولات غذایی مخصوصا شیرینی جات، پودر کاکائو اس 9 جایگاه ویژه ای دارد. این پودر کاکائو، از گریدهای پرطرفدار آلتین مارکا

فهرست