پودر ثعلب سفید (Sahlab) گرید صنایع غذایی + سی ام سی صنعتی